Najbliższe szkolenie:

02-2019

24

XV FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ Krynica Zdrój

Data: od 2019-02-24 do 2019-03-03

Miejsce: Hotel Jagiellonka, ul. Piłsudskiego 24, Krynica-Zdrój, Polska

Cena: szczegóły w opisie

Witamy na stronie EURODENS-----Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klienci (uczestnicy szkoleń)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Eurodens z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 1.

 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@eurodens.pl, pod numerem telefonu (81) 5274774 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na uczestnictwo w kursie (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której jest Pan / Pani stroną. Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze.

 

Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową sprzedaży lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na uczestnictwo w kursie lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. firma kurierska, firma prowadząca windykację należności itd.). Ponadto, jeżeli jest Pan / Pani lekarzem lub lekarzem dentystą, Pana / Pani dane mogą być przekazywane właściwej okręgowej izbie lekarskiej celem naliczenia punktów edukacyjnych. Pana / Pani dane mogą być również przekazywane organom administracji publicznej (np. urzędy skarbowe) i sądom powszechnym (w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).

 

Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan /Prani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na uczestnictwo w kursie lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umowę na uczestnictwo w kursie jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – formularz kontaktowy (kontakt)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Eurodens z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 1.

 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@eurodens.pl, pod numerem telefonu (81) 5274774 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda.

 

Pana / Pani dane będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem (pytaniami).

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT).

 

Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan /Prani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w związku z pytaniem (pytaniami) kierowanymi za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolne ale stanowi warunek uzyskania odpowiedzi na te pytanie (pytanie).

Aktualności:

Jak wypełniać obowiązek doskonalenia zawodowego?

Dodano: (2017-10-19 00:00:00)

Liczbę punktów edukacyjnych, odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego – podaje, wśród innych regulacji, obwieszczenie ministra zdrowia z 28 września 2017 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zobacz wszystkie aktualności